مهندس علی خیراللهی

رییس هیات مدیره

آقای محمدرضا طالبیان

نایب مقام ریاست هیات مدیره

دکتر حسین کشایی

مدیر عامل

آقای حمیدرضا مجد

عضو هیات مدیره

دکتر مهدی خیراللهی

عضو هیات مدیره

مهندس مسعود الوانی

عضو هیات مدیره