title

خدمات آزمایشگاهی

خدمات آزمایشگاهی معدنی شامل

الف) آزمایشگاه فیزیکی جهت آماده سازی نمونه برای عیار سنجی

  • سنگ شکن فکی
  • آسیاب دیسکی
  • دستگاه آنالیز سرندی
  • دستگاه دانسیته سنج برای تعیین دانسیته پالپ و اندازه گیری وزن مخصوص

ب) آزمایشگاه شیمی معدنی شامل

  • تعیین عیار آهن و عناصر همراه به روش شیمی تر
  • تعیین گوگرد توسط دستگاه LECO با دقت 0.001 درصد
  • سلول فولوتاسیون آزمایشگاهی