title

اهداف و ماموریت

 

اهداف:

 
  • تکمیل دریافت گواهینامه های معتبر و مرتبط داخلی و خارجی برای شاخه های مختلف فعالیت شرکت
  • رشد و توسعه فعالیت دپارتمان های موجود و ایجاد دپارتمان های جدید مرتبط با ماموریت شرکت
  • دریافت نمایندگی و یا شاخه اجرائی از شرکت های معتبر بین المللی مرتبط با معدن
  • تحقق برنامه های تدوین شده و دستیابی به سود تعیین شده در بودجه سالیانه شرکت
 

ماموریت:


ایفاء نقش اجرایی هلدینگ گروه کیمیا در زمینه های فنی و تخصصی و بازرگانی مرتبط با ماموریت گروه